Telefon / Fax: 221 619 260
Adresa: nám. J. Palacha 2, 116 38  Praha 1
facebook.com/foneticiŘeditel: Radek Skarnitzl
Zástupce ředitele: Jan Volín
Tajemník: Pavel Šturm
Sekretářka: Veronika Erdélyiová

Seminář obecné fonetiky a fonologie

Vedoucí semináře: Zdena Palková

Seminář fonetiky konkrétních jazyků a aplikované fonetiky

Vedoucí semináře: Jan Volín

Seminář metodiky a techniky vědecké práce a fonetická laboratoř

Vedoucí semináře: Radek Skarnitzl
rPraat / mPraat - our new R package / Matlab toolbox for working with Praat


Představení Fonetického ústavu

Fonetický ústav FF UK je v současnosti jediným specializovaným vědeckým pracovištěm oboru v ČR a zároveň i jediným centrem výchovy odborníků pro danou problematiku na úrovni bakalářské, magisterské i doktorské.

Fonetické pracoviště na FF UK patří k nejstarším v Evropě. Bylo založeno v r. 1920 jako první svého druhu u nás a až do 2. světové války bylo vyhledávaným centrem oboru fonetika ve středoevropském regionu, zejména pro slovanské jazyky. Koncem 60. let se projevily následky politicky motivovaného omezování oboru, od reformy vysokého školství do konce 80. let nebyla fonetika samostatným studijním oborem. Fonetický ústav ztratil administrativní samostatnost i technické zázemí a jako neideologický nemohl přijímat mladé specialisty.

Od počátku 90. let vyvíjí ústav systematické úsilí o obnovení životaschopnosti oboru a o jeho návrat na úroveň potřebnou pro mezioborovou a mezinárodní spolupráci. V r. 1990 byl otevřen obor lingvistika a fonetika a v r. 1993 byla Fonetickému ústavu vrácena samostatnost, a tím i možnost hledat nové pracovníky. V r. 2001 byla otevřena fonetika jako samostatný obor magisterského studia, v r. 2007 bylo akreditováno studium bakalářské a navazující magisterské. Na úrovni doktorského studia působí FÚ opět jako školicí pracoviště i v měřítku meziuniverzitním.

Detailnější informace a koncepce rozvoje Fonetického ústavu zde.