Tidy data: jak si ušetřit mnoho zbytečných starostí

Na motivy Hadley Wickham: Tidy data, Journal of Statistical Software, August 2014, Volume 59, Issue 10.

K této kapitole jsou zpracovány velice hezké „taháky“: http://www.rstudio.com/resources/cheatsheets/ (Data tidying with tidyr a Data transformation with dplyr). Jsou též dostupné přímo z RStudia z menu Help, Cheatsheets.

Všechny potřebné knihovny (dplyr, tidyr a readr) lze instalovat v rámci jednoho zastřešujícího balíčku tidyverse:

install.packages("tidyverse")

Před použitím knihoven je potřeba je nejdříve zavést příkazem (nutné vždy po startu R)

library(tidyverse)

Případně je možné obdobným způsobem instalovat jednotlivé knihovny…

Tidy Data je obecný koncept nezávislý na použitých programech.

Raw Data → Processing Script → Tidy data + Codebook → Data Analysis → Data Communication.

Raw Data: surová data, zaznamenaná v jakémkoliv prvotním (často neuspořádaném) formátu (klidně i jen poznámky na papíře).

Reprodukovatelnost: celý řetězec zpracování jednoznačně popsán skripty – na první pohled je jasný postup a lze ho jednoduše zopakovat. V případě ručních mezikroků detailně zaznamenat (verze programu, nastavení, jak co pojmenovat a jak uložit).

Codebook: informace o proměnných, jejich jednotkách a možných hodnotách. Slouží k tomu, aby se v datech vyznal a mohl s nimi pracovat i ten, kdo nebyl u jejich pořízení.

Tidy data

 1. Každá proměnná v samostatném sloupci.
 2. Každé pozorování v samostatném řádku.
 3. Každý druh pozorované záležitosti v samostatné tabulce.

Poznámka k bodu 3: pokud máme např. tabulku s průběžnými body studentů během jejich studia, jedná se o jednu záležitost. Osobní informace o jednotlivých studentech (datum narození, adresa, telefon) uložíme do samostatné tabulky.

V případě více tabulek je nutný sloupec, dle kterého je lze propojit – ID pozorování – identifikační číslo, řetězec apod.

Čitelné pojmenování sloupců – raději AgeAtDiagnosis než AgeDx.

Uložení dat: co tabulka, to jeden soubor (záložkám v Excelu se vyhýbat). A rozhodně neukládat do jedné záložky více tabulek! Zbytečně si tím v extrémní míře znesnadňujeme následné automatické zpracování.

Messy data: vše ostatní.

 1. Hlavičky sloupců jsou hodnoty, nikoliv jména proměnných.
 2. Více proměnných v rámci jednoho sloupce.
 3. Proměnné uloženy jak v řádcích, tak ve sloupcích.
 4. Více pozorovaných záležitostí uložených ve stejné tabulce.
 5. Jedna pozorovaná záležitost uložena ve více tabulkách.

Pokud jsou data v tidy formátu, můžeme využívat efektivních knihoven pro jejich další zpracování, například dplyr pro souhrnné statistiky a manipulace podle různých kritérií (viz dále v této kapitole) nebo ggplot2 pro efektivní tvorbu pokročilých grafů (viz kapitola Grammar of Graphics (ggplot2)).

Nyní se podívejme na data v nevhodném formátu a jak je převést na tidy data.

Messy data a jejich převod na tidy data pomocí knihovny tidyr

Příklad 1

Tabulka obsahuje průměrnou hodnotu základní frekvence kmitání hlasivek (F0) u 3 žen a 3 mužů při 2 různých úkolech. Čím jsou porušena pravidla tidy data?

data <- read.table(header = TRUE, text = '
task male female
1  119 203
1  143 219
1  94  245
2  114 144
2  127 259
2  95  244
')

„Hlavičky některých sloupců jsou hodnoty, nikoliv jména proměnných.“

Hlavičky sloupců male a female ve skutečnosti nejsou 2 různé proměnné, ale jen 2 hodnoty téže proměnné (sex). Že to skutečně není vhodný formát tabulky, by bylo ještě zřejmější, pokud by se výzkumu zůčastnilo např. 5 žen a 3 muži.

Máme tedy 3 proměnné: task, sex a F0_mean. Opravu (sloučení sloupců) provedem pomocí funkce pivot_longer. Význam jejích parametrů je následující.

 • data: proměnná s daty (data.frame)
 • cols: které sloupce sloučit - lze též zadat everything(), starts_with(“počátečníPísmena”) a další frajeřiny
 • names_to: jak nazvat sloupec, jehož hodnoty se vyplní podle názvů slučovaných sloupců
 • values_to: jak nazvat sloupec hodnot ze sloučených sloupců
dataTidy <- pivot_longer(data, cols = c(male, female), names_to = "sex", values_to = "F0_mean")

Tímto zápisem říkáme: vezmi tabulku data, slučovat se budou sloupce male a female, z názvů slučovaných sloupců male a female se udělají hodnoty nového sloupce sex a čísla z těchto sloupců se převedou do nového sloupce s názvem F0_mean.

dataTidy
## # A tibble: 12 × 3
##   task sex  F0_mean
##  <int> <chr>  <int>
## 1   1 male    119
## 2   1 female   203
## 3   1 male    143
## 4   1 female   219
## 5   1 male    94
## 6   1 female   245
## 7   2 male    114
## 8   2 female   144
## 9   2 male    127
## 10   2 female   259
## 11   2 male    95
## 12   2 female   244

A máme krásný tidy data formát. Můžeme pak např. jednoduše pomocí grafické knihovny ggplot2 říct, ať zobrazí frekvence u jednotlivých úloh (task) a rozdělí se do skupin podle hodnot proměnné sex. Ale o tom až v další kapitole…

Poznámka: pro výběr slučovaných sloupců lze využít i zápisu se symbolem - značícím „vše kromě“, tedy sloučit všechny sloupce kromě sloupce task:

dataTidy <- pivot_longer(data, cols = -task, names_to = "sex", values_to = "F0_mean")

Příklad 2

Opět máme data z předchozího příkladu, ale v jiném tvaru. Čísla úkolů jsou součástí názvů sloupečků (_1 a _2). Čím jsou porušena pravidla tidy data?

data2 <- read.table(header = TRUE, text = '
male_1 male_2 female_1 female_2
119  114  203   144
143  127  219   259
94   95   245   244
')

Opět „hlavičky některých sloupců jsou hodnoty, nikoliv jména proměnných“, ale k tomu ještě „více proměnných v rámci jednoho sloupce“ (sex a task).

data2Tidy <- pivot_longer(data2, cols = everything(), names_to = "sex_task", values_to = "F0_mean") %>%
  separate(sex_task, c("sex", "task"), sep = "_")

První funkci pivot_longer jsme již poznali (parametr cols nyní říká, ať se sloučí všechny sloupce), vytváříme dočasný sloupec se dvěma proměnnými sex_task (zkuste si spustit samostatně jen tuto operaci a podívejte se na výsledek).

## # A tibble: 12 × 2
##  sex_task F0_mean
##  <chr>   <int>
## 1 male_1    119
## 2 male_2    114
## 3 female_1   203
## 4 female_2   144
## 5 male_1    143
## 6 male_2    127
## 7 female_1   219
## 8 female_2   259
## 9 male_1    94
## 10 male_2    95
## 11 female_1   245
## 12 female_2   244

Operátor %>% se nazývá pipeline (potrubí, spojení) a posílá výsledek z jedné funkce do druhé, takže není potřeba ukládat mezivýsledky do proměnných. Pokud je tento operátor použit, následující funkci nezadáváme 1. parametr (název proměnné s daty), protože data jsou jí právě přeposlána tímto operátorem.

Funkce separate rozdělí řetězec na více částí podle zvoleného oddělovače (sep) a výsledek uloží do nových sloupců, jejichž název jsme zvolili sex a task.

data2Tidy
## # A tibble: 12 × 3
##  sex  task F0_mean
##  <chr> <chr>  <int>
## 1 male  1     119
## 2 male  2     114
## 3 female 1     203
## 4 female 2     144
## 5 male  1     143
## 6 male  2     127
## 7 female 1     219
## 8 female 2     259
## 9 male  1     94
## 10 male  2     95
## 11 female 1     245
## 12 female 2     244

Příklad 3

Tabulka obsahuje trvání (duration) a průměrnou F0 u pěti různých úkolů. Ne všichni ale absolvovali všechny úkoly, proto tu máme spoustu chybějících hodnot NA (not available). Čím tabulka porušuje pravidla tidy data?

data3 <- read.table(header = TRUE, text = '
name  parameter task1 task2 task3 task4 task5
Eva  duration 4.8  NA  12.3 NA  NA
Eva  F0_mean  230  NA  222  NA  NA
Jiří  duration NA  7.0  NA  5.9  NA
Jiří  F0_mean  NA  110  NA  113  NA
Zbyněk duration NA  6.7  NA  NA  15.1
Zbyněk F0_mean  NA  127  NA  NA  118
Monika duration NA  NA  10.9 6.2  NA
Monika F0_mean  NA  NA  240  235  NA
Patrik duration 5.1  NA  NA  NA  16.3
Patrik F0_mean  98  NA  NA  NA  95
')

„Proměnné uloženy jak v řádcích, tak ve sloupcích.“

Name je o.k., ale task1 až task5 jsou jen hodnoty jedné proměnné task (5 různých úkolů), duration a F0_mean jsou dvě proměnné související s konkrétním jedním pokusem, tudíž by měly tvořit 2 sloupce vždy pro stejný řádek.

data3_krok1 <- pivot_longer(data3, cols = task1:task5, names_to = "task", values_to = "value",
              values_drop_na = TRUE)

V prvním kroku vezmeme tabulku data3, všechny názvy sloupců v rozsahu task1 až task5 budou hodnoty nové proměnné task a příslušné hodnoty ze sloupců uložíme do nové proměnné value. Všechny hodnoty NA (not available) zahodíme.

## # A tibble: 20 × 4
##  name  parameter task value
##  <chr> <chr>   <chr> <dbl>
## 1 Eva  duration task1  4.8
## 2 Eva  duration task3 12.3
## 3 Eva  F0_mean  task1 230 
## 4 Eva  F0_mean  task3 222 
## 5 Jiří  duration task2  7 
## 6 Jiří  duration task4  5.9
## 7 Jiří  F0_mean  task2 110 
## 8 Jiří  F0_mean  task4 113 
## 9 Zbyněk duration task2  6.7
## 10 Zbyněk duration task5 15.1
## 11 Zbyněk F0_mean  task2 127 
## 12 Zbyněk F0_mean  task5 118 
## 13 Monika duration task3 10.9
## 14 Monika duration task4  6.2
## 15 Monika F0_mean  task3 240 
## 16 Monika F0_mean  task4 235 
## 17 Patrik duration task1  5.1
## 18 Patrik duration task5 16.3
## 19 Patrik F0_mean  task1 98 
## 20 Patrik F0_mean  task5 95
data3_krok2 <- mutate(data3_krok1, task = parse_number(task))

Z hodnot proměnné task (které jsou task1, task2 atd.) extrahujeme jen číslo (funkcí parse_number z balíčku readr), to nám stačí.

## # A tibble: 20 × 4
##  name  parameter task value
##  <chr> <chr>   <dbl> <dbl>
## 1 Eva  duration   1  4.8
## 2 Eva  duration   3 12.3
## 3 Eva  F0_mean    1 230 
## 4 Eva  F0_mean    3 222 
## 5 Jiří  duration   2  7 
## 6 Jiří  duration   4  5.9
## 7 Jiří  F0_mean    2 110 
## 8 Jiří  F0_mean    4 113 
## 9 Zbyněk duration   2  6.7
## 10 Zbyněk duration   5 15.1
## 11 Zbyněk F0_mean    2 127 
## 12 Zbyněk F0_mean    5 118 
## 13 Monika duration   3 10.9
## 14 Monika duration   4  6.2
## 15 Monika F0_mean    3 240 
## 16 Monika F0_mean    4 235 
## 17 Patrik duration   1  5.1
## 18 Patrik duration   5 16.3
## 19 Patrik F0_mean    1 98 
## 20 Patrik F0_mean    5 95
data3Tidy <- pivot_wider(data3_krok2, names_from = parameter, values_from = value)

Z hodnot proměnné parameter vytvoříme nové proměnné (nové sloupce), jejichž hodnoty naplníme z proměné value (v nové tabulce tím tedy proměnné parameter a value zaniknou, o konkrétní hodnoty samozřejme nepřijdeme, jen budou přemístěny do jiného formátu).

data3Tidy
## # A tibble: 10 × 4
##  name  task duration F0_mean
##  <chr> <dbl>  <dbl>  <dbl>
## 1 Eva    1   4.8   230
## 2 Eva    3   12.3   222
## 3 Jiří    2   7    110
## 4 Jiří    4   5.9   113
## 5 Zbyněk   2   6.7   127
## 6 Zbyněk   5   15.1   118
## 7 Monika   3   10.9   240
## 8 Monika   4   6.2   235
## 9 Patrik   1   5.1   98
## 10 Patrik   5   16.3   95

Celý postup by samozřejmě bylo možné zapsat najednou pomocí operátoru pipeline %>%. Zkuste si to.

Příklad 4

Čím jsou porušena pravidla tidy data?

data4 <- read.table(header = TRUE, text = '
id name  sex task duration F0_mean
168 Eva   F  1   4.8   230
168 Eva   F  3   12.3   222
588 Jiří  M  2   7.0   110
588 Jiří  M  4   5.9   113
710 Monika F  3   10.9   240
710 Monika F  4   6.2   235
731 Patrik M  1   5.1   98
731 Patrik M  5   16.3   95
908 Zbyněk M  2   6.7   127
908 Zbyněk M  5   15.1   118
')

„Více pozorovaných záležitostí uložených ve stejné tabulce.“

Osobní informace o lidech (id, name, sex) – vše je 2x, to je jasná známka redundance (a ještě je tu riziko překlepu).

Data je vhodné rozdělit do 2 tabulek: idInfo a results. Obě tabulky budou propojeny přes id číslo.

idInfo <- data4 %>% select(id, name, sex) %>% unique

Z tabulky jsme funkcí select vybrali první 3 sloupce. Funkcí unique jsme zanechali jen unikátní řádky. Pokud se řádky opakují, ve výsledku budou zahrnuty pouze jednou.

idInfo
##  id  name sex
## 1 168  Eva  F
## 3 588  Jiří  M
## 5 710 Monika  F
## 7 731 Patrik  M
## 9 908 Zbyněk  M
results <- data4 %>% select(id, task, duration, F0_mean)

A opět vybíráme jen některé sloupce.

results
##   id task duration F0_mean
## 1 168  1   4.8   230
## 2 168  3   12.3   222
## 3 588  2   7.0   110
## 4 588  4   5.9   113
## 5 710  3   10.9   240
## 6 710  4   6.2   235
## 7 731  1   5.1   98
## 8 731  5   16.3   95
## 9 908  2   6.7   127
## 10 908  5   15.1   118

Mít takto oddělené záznamy je praktické. V případě potřeby je pak možné informace kdykoliv spojit.

right_join(idInfo, results, by = "id")
##   id  name sex task duration F0_mean
## 1 168  Eva  F  1   4.8   230
## 2 168  Eva  F  3   12.3   222
## 3 588  Jiří  M  2   7.0   110
## 4 588  Jiří  M  4   5.9   113
## 5 710 Monika  F  3   10.9   240
## 6 710 Monika  F  4   6.2   235
## 7 731 Patrik  M  1   5.1   98
## 8 731 Patrik  M  5   16.3   95
## 9 908 Zbyněk  M  2   6.7   127
## 10 908 Zbyněk  M  5   15.1   118

Pro další způsoby spojování tabulek viz tahák dostupný přímo z RStudia z menu Help, Cheatsheets, Data Manipulation v dplyr, tidyr. Druhá strana, sekce Combine Data Sets.

Příklad 5

Čím jsou zde porušena pravidla tidy data?

male <- read.table(header = TRUE, text = '
name  task duration F0_mean
Jiří  2  7    110
Jiří  4  5.9   113
Patrik 1  5.1   98
Patrik 5  16.3   95
Zbyněk 2  6.7   127
Zbyněk 5  15.1   118
')

female <- read.table(header = TRUE, text = '
name  task duration F0_mean
Eva  1  4.8   230
Eva  3  12.3   222
Monika 3  10.9   240
Monika 4  6.2   235
')

„Jedna pozorovaná záležitost uložena ve více tabulkách.“

Pokud se jedná o stejný experiment, obě tabulky má smysl sloučit a z male a female vytvořit jednu proměnnou sex.

male <- male %>% mutate(sex = "M")
female <- female %>% mutate(sex = "F")

Tímto jsme do tabulek přidali novou proměnnou sex s příslušnou hodnotou ve všech řádcích.

data5Tidy <- bind_rows(male, female)

A obě tabulky spojíme pod sebe.

data5Tidy
##   name task duration F0_mean sex
## 1  Jiří  2   7.0   110  M
## 2  Jiří  4   5.9   113  M
## 3 Patrik  1   5.1   98  M
## 4 Patrik  5   16.3   95  M
## 5 Zbyněk  2   6.7   127  M
## 6 Zbyněk  5   15.1   118  M
## 7   Eva  1   4.8   230  F
## 8   Eva  3   12.3   222  F
## 9 Monika  3   10.9   240  F
## 10 Monika  4   6.2   235  F

Untidy

Občas se při zpracování dat dostaneme do situace, kdy je potřeba tidy tabulku záměrně předělat do „messy“ tvaru. V následujícím příkladu jsme nahráli 3 osoby, každá přečetla jednu větu ve dvou stylech fonace, a sice normální (modal) a třepené (creaky). Vše bylo čteno dvakrát (sloupec order). Vypočteno bylo trvání a průměrná hodnota F0.

data <- read.table(header = TRUE, text = '
speaker phonation order duration F0_mean
1    modal   1   5.7   127
1    modal   2   5.3   135
1    creaky  1   8.5   110
1    creaky  2   7.4   105
2    modal   1   6.3   243
2    creaky  1   9.2   145
2    modal   2   5.8   219
2    creaky  2   9.3   162
3    modal   1   5.1   140
3    creaky  1   6.0   93
3    creaky  2   5.8   95
')

Rádi bychom vytvořili sloupce s jednotlivými vypočtenými parametry doplněné o index 1 nebo 2 odpovídající hodnotě ve sloupci order, aby pak bylo možné jednoduše vypočítat rozdíl mezi hodnotami prvního a druhého čtení té samé položky tou samou fonací.

messy <- pivot_wider(data, id_cols = c(speaker, phonation), # sloupce sloužící k identifikaci položky
           names_from = "order", # sloupec "order" udává pořadí, podle něj se očíslují nové sloupce
           values_from = duration:F0_mean,  # výčet sloupců s naměřenými hodnotami
           names_glue = "{.value}.{order}") # jak slepit nové názvy - zde opět sloupec "order"
## # A tibble: 6 × 6
##  speaker phonation duration.1 duration.2 F0_mean.1 F0_mean.2
##   <int> <chr>     <dbl>   <dbl>   <int>   <int>
## 1    1 modal      5.7    5.3    127    135
## 2    1 creaky      8.5    7.4    110    105
## 3    2 modal      6.3    5.8    243    219
## 4    2 creaky      9.2    9.3    145    162
## 5    3 modal      5.1    NA     140    NA
## 6    3 creaky      6     5.8    93    95

Nyní můžeme vypočítat rozdíly parametrů mezi 1. a 2. čtením. Všimněme si, že bylo správně rozpoznáno, že u třetí osoby chybí druhé čtení v modální fonaci. Ani prohozené pořadí řádků u druhé osoby (vůči logice zbylých dvou osob) převod tabulky nijak nerozhodilo. Kdybychom tyto úpravy dělali ručně, riziko chyby by bylo vysoké.

tab <- messy %>% mutate(deltaDuration = duration.2 - duration.1, deltaF0_mean = F0_mean.2 - F0_mean.1) %>% 
  select(speaker, phonation, deltaDuration, deltaF0_mean)
## # A tibble: 6 × 4
##  speaker phonation deltaDuration deltaF0_mean
##   <int> <chr>       <dbl>    <int>
## 1    1 modal      -0.400      8
## 2    1 creaky      -1.1       -5
## 3    2 modal      -0.5      -24
## 4    2 creaky      0.100      17
## 5    3 modal      NA        NA
## 6    3 creaky      -0.200      2

Rozdíly jsou bezchybně určeny a správně chybí modální fonace třetí osoby, jelikož v datech není druhé čtení.

Kontingenční tabulky

Kontingenční tabulka, neboli tabulka se dvěma vstupy a souhrnnými počty také z principu odporuje formátu tidy data. Přesto je velmi užitečná právě pro zobrazení souhrnných počtů nebo pro statistické testy porovnávající četnosti.

Primární formát uchování dat by měl být tidy data (např. co řádek tabulky, to jeden náhodný výběr ze základního souboru) a převod na kontingenční tabulku pak již snadno provedeme funkcí table(), jak je uvedeno na příkladech v kapitole 15. Testy četností.

Souhrnné statistiky a manipulace pomocí knihovny dplyr

Nyní přichází ta zábavnější část. Předpokládejme, že máme tabulku ve správném formátu tidy data. Pak je radost s ní pracovat. Nejlepší je samozřejmě data hned od začátku ukládat do formátu tidy data, ušetříme si tím starosti. Pakliže ale tento formát nesplňují, musíme je na tidy data nejdříve převést, o čemž byla horní část této stránky.

Funkce v dplyr jsou určeny pro jednodušší a efektivnější spravování dat. Zápis těchto operací je oproti dřívějším knihovnám velice zjednodušen a implementace je vskutku bleskurychlá. Některé funkce jsme již poznali výše.

Knihovna dplyr implementuje „gramatiku“ pro manipulaci s daty (konkrétně slovesa).

 • rename: přejmenování názvů vybraných sloupců
 • arrange: seřadí řádky (podle velikosti jedné či více proměnných), pro sestupné řazení se doplní název proměnné funkcí desc
 • mutate: přidá novou proměnnou (sloupec) nebo transformuje existující proměnnou
 • select: vybere sloupce
 • filter: vybere řádky na základě logických podmínek
 • group_by: rozdělení řádků do skupin podle hodnot nějaké proměnné či kombinace hodnot více proměnných
 • summarize: generuje sumární statistiky různých proměnných, a to ve vrstvách podle skupin vytvořených funkcí group_by
 • group_modify: také umožňuje operace v rámci skupin vytvořených group_by, ale výstupem je opět celá tabulka. Příklad: rozdělíme tabulku na skupiny, v rámci každé provedeme samostatné vyhlazení měřených hodnot polynomiální křivkou.

Dále můžeme používat operátor %>% (pipeline), který jsme již poznali výše.

Příklady

Budeme pracovat s interním dataframe mtcars, seznamte se s ním proto pomocí funkcí View(mtcars) a nápovědy ?mtcars.

Všimněme si, že názvy automobilů jsou uloženy jen jako názvy řádků tabulky. Uděláme z nich „oficiální proměnnou“, tedy nový sloupec.

mtcars$car <- rownames(mtcars)

Seřadíme tabulku podle sloupce car.

mtcars <- mtcars %>% arrange(car)
mtcars
##           mpg cyl disp hp drat  wt qsec vs am gear carb
## AMC Javelin     15.2  8 304.0 150 3.15 3.435 17.30 0 0  3  2
## Cadillac Fleetwood 10.4  8 472.0 205 2.93 5.250 17.98 0 0  3  4
## Camaro Z28     13.3  8 350.0 245 3.73 3.840 15.41 0 0  3  4
## Datsun 710     22.8  4 108.0 93 3.85 2.320 18.61 1 1  4  1
## Dodge Challenger  15.5  8 318.0 150 2.76 3.520 16.87 0 0  3  2
## Duster 360     14.3  8 360.0 245 3.21 3.570 15.84 0 0  3  4
## Ferrari Dino    19.7  6 145.0 175 3.62 2.770 15.50 0 1  5  6
## Fiat 128      32.4  4 78.7 66 4.08 2.200 19.47 1 1  4  1
## Fiat X1-9      27.3  4 79.0 66 4.08 1.935 18.90 1 1  4  1
## Ford Pantera L   15.8  8 351.0 264 4.22 3.170 14.50 0 1  5  4
## Honda Civic     30.4  4 75.7 52 4.93 1.615 18.52 1 1  4  2
## Hornet 4 Drive   21.4  6 258.0 110 3.08 3.215 19.44 1 0  3  1
## Hornet Sportabout  18.7  8 360.0 175 3.15 3.440 17.02 0 0  3  2
## Chrysler Imperial  14.7  8 440.0 230 3.23 5.345 17.42 0 0  3  4
## Lincoln Continental 10.4  8 460.0 215 3.00 5.424 17.82 0 0  3  4
## Lotus Europa    30.4  4 95.1 113 3.77 1.513 16.90 1 1  5  2
## Maserati Bora    15.0  8 301.0 335 3.54 3.570 14.60 0 1  5  8
## Mazda RX4      21.0  6 160.0 110 3.90 2.620 16.46 0 1  4  4
## Mazda RX4 Wag    21.0  6 160.0 110 3.90 2.875 17.02 0 1  4  4
## Merc 230      22.8  4 140.8 95 3.92 3.150 22.90 1 0  4  2
## Merc 240D      24.4  4 146.7 62 3.69 3.190 20.00 1 0  4  2
## Merc 280      19.2  6 167.6 123 3.92 3.440 18.30 1 0  4  4
## Merc 280C      17.8  6 167.6 123 3.92 3.440 18.90 1 0  4  4
## Merc 450SE     16.4  8 275.8 180 3.07 4.070 17.40 0 0  3  3
## Merc 450SL     17.3  8 275.8 180 3.07 3.730 17.60 0 0  3  3
## Merc 450SLC     15.2  8 275.8 180 3.07 3.780 18.00 0 0  3  3
## Pontiac Firebird  19.2  8 400.0 175 3.08 3.845 17.05 0 0  3  2
## Porsche 914-2    26.0  4 120.3 91 4.43 2.140 16.70 0 1  5  2
## Toyota Corolla   33.9  4 71.1 65 4.22 1.835 19.90 1 1  4  1
## Toyota Corona    21.5  4 120.1 97 3.70 2.465 20.01 1 0  3  1
## Valiant       18.1  6 225.0 105 2.76 3.460 20.22 1 0  3  1
## Volvo 142E     21.4  4 121.0 109 4.11 2.780 18.60 1 1  4  2
##                   car
## AMC Javelin         AMC Javelin
## Cadillac Fleetwood  Cadillac Fleetwood
## Camaro Z28          Camaro Z28
## Datsun 710          Datsun 710
## Dodge Challenger    Dodge Challenger
## Duster 360          Duster 360
## Ferrari Dino        Ferrari Dino
## Fiat 128            Fiat 128
## Fiat X1-9           Fiat X1-9
## Ford Pantera L      Ford Pantera L
## Honda Civic         Honda Civic
## Hornet 4 Drive      Hornet 4 Drive
## Hornet Sportabout   Hornet Sportabout
## Chrysler Imperial   Chrysler Imperial
## Lincoln Continental Lincoln Continental
## Lotus Europa        Lotus Europa
## Maserati Bora       Maserati Bora
## Mazda RX4           Mazda RX4
## Mazda RX4 Wag       Mazda RX4 Wag
## Merc 230            Merc 230
## Merc 240D           Merc 240D
## Merc 280            Merc 280
## Merc 280C           Merc 280C
## Merc 450SE          Merc 450SE
## Merc 450SL          Merc 450SL
## Merc 450SLC         Merc 450SLC
## Pontiac Firebird    Pontiac Firebird
## Porsche 914-2       Porsche 914-2
## Toyota Corolla      Toyota Corolla
## Toyota Corona       Toyota Corona
## Valiant             Valiant
## Volvo 142E          Volvo 142E

Používá to defaultní Locale našeho systému, což bývá např. Czech. Takže Chrysler je až a Hornet.

Sys.getlocale(category = "LC_ALL")  # zjisti nastavení Locale
## [1] "LC_COLLATE=Czech_Czechia.utf8;LC_CTYPE=Czech_Czechia.utf8;LC_MONETARY=Czech_Czechia.utf8;LC_NUMERIC=C;LC_TIME=Czech_Czechia.utf8"
Sys.setlocale(category = "LC_COLLATE", locale = "English")  # nastav Anglické Locale pro řazení
## [1] "English_United States.1252"
mtcars <- mtcars %>% arrange(car)
mtcars
##           mpg cyl disp hp drat  wt qsec vs am gear carb
## AMC Javelin     15.2  8 304.0 150 3.15 3.435 17.30 0 0  3  2
## Cadillac Fleetwood 10.4  8 472.0 205 2.93 5.250 17.98 0 0  3  4
## Camaro Z28     13.3  8 350.0 245 3.73 3.840 15.41 0 0  3  4
## Chrysler Imperial  14.7  8 440.0 230 3.23 5.345 17.42 0 0  3  4
## Datsun 710     22.8  4 108.0 93 3.85 2.320 18.61 1 1  4  1
## Dodge Challenger  15.5  8 318.0 150 2.76 3.520 16.87 0 0  3  2
## Duster 360     14.3  8 360.0 245 3.21 3.570 15.84 0 0  3  4
## Ferrari Dino    19.7  6 145.0 175 3.62 2.770 15.50 0 1  5  6
## Fiat 128      32.4  4 78.7 66 4.08 2.200 19.47 1 1  4  1
## Fiat X1-9      27.3  4 79.0 66 4.08 1.935 18.90 1 1  4  1
## Ford Pantera L   15.8  8 351.0 264 4.22 3.170 14.50 0 1  5  4
## Honda Civic     30.4  4 75.7 52 4.93 1.615 18.52 1 1  4  2
## Hornet 4 Drive   21.4  6 258.0 110 3.08 3.215 19.44 1 0  3  1
## Hornet Sportabout  18.7  8 360.0 175 3.15 3.440 17.02 0 0  3  2
## Lincoln Continental 10.4  8 460.0 215 3.00 5.424 17.82 0 0  3  4
## Lotus Europa    30.4  4 95.1 113 3.77 1.513 16.90 1 1  5  2
## Maserati Bora    15.0  8 301.0 335 3.54 3.570 14.60 0 1  5  8
## Mazda RX4      21.0  6 160.0 110 3.90 2.620 16.46 0 1  4  4
## Mazda RX4 Wag    21.0  6 160.0 110 3.90 2.875 17.02 0 1  4  4
## Merc 230      22.8  4 140.8 95 3.92 3.150 22.90 1 0  4  2
## Merc 240D      24.4  4 146.7 62 3.69 3.190 20.00 1 0  4  2
## Merc 280      19.2  6 167.6 123 3.92 3.440 18.30 1 0  4  4
## Merc 280C      17.8  6 167.6 123 3.92 3.440 18.90 1 0  4  4
## Merc 450SE     16.4  8 275.8 180 3.07 4.070 17.40 0 0  3  3
## Merc 450SL     17.3  8 275.8 180 3.07 3.730 17.60 0 0  3  3
## Merc 450SLC     15.2  8 275.8 180 3.07 3.780 18.00 0 0  3  3
## Pontiac Firebird  19.2  8 400.0 175 3.08 3.845 17.05 0 0  3  2
## Porsche 914-2    26.0  4 120.3 91 4.43 2.140 16.70 0 1  5  2
## Toyota Corolla   33.9  4 71.1 65 4.22 1.835 19.90 1 1  4  1
## Toyota Corona    21.5  4 120.1 97 3.70 2.465 20.01 1 0  3  1
## Valiant       18.1  6 225.0 105 2.76 3.460 20.22 1 0  3  1
## Volvo 142E     21.4  4 121.0 109 4.11 2.780 18.60 1 1  4  2
##                   car
## AMC Javelin         AMC Javelin
## Cadillac Fleetwood  Cadillac Fleetwood
## Camaro Z28          Camaro Z28
## Chrysler Imperial   Chrysler Imperial
## Datsun 710          Datsun 710
## Dodge Challenger    Dodge Challenger
## Duster 360          Duster 360
## Ferrari Dino        Ferrari Dino
## Fiat 128            Fiat 128
## Fiat X1-9           Fiat X1-9
## Ford Pantera L      Ford Pantera L
## Honda Civic         Honda Civic
## Hornet 4 Drive      Hornet 4 Drive
## Hornet Sportabout   Hornet Sportabout
## Lincoln Continental Lincoln Continental
## Lotus Europa        Lotus Europa
## Maserati Bora       Maserati Bora
## Mazda RX4           Mazda RX4
## Mazda RX4 Wag       Mazda RX4 Wag
## Merc 230            Merc 230
## Merc 240D           Merc 240D
## Merc 280            Merc 280
## Merc 280C           Merc 280C
## Merc 450SE          Merc 450SE
## Merc 450SL          Merc 450SL
## Merc 450SLC         Merc 450SLC
## Pontiac Firebird    Pontiac Firebird
## Porsche 914-2       Porsche 914-2
## Toyota Corolla      Toyota Corolla
## Toyota Corona       Toyota Corona
## Valiant             Valiant
## Volvo 142E          Volvo 142E

Nyní je Chrysler před Datsun.

Seřadíme ji podle cyl (sestupně) a v případě více shodných hodnot budeme řadit ještě podle gear (normálně vzestupně).

mtcars <- mtcars %>% arrange(desc(cyl), gear)
mtcars
##           mpg cyl disp hp drat  wt qsec vs am gear carb
## AMC Javelin     15.2  8 304.0 150 3.15 3.435 17.30 0 0  3  2
## Cadillac Fleetwood 10.4  8 472.0 205 2.93 5.250 17.98 0 0  3  4
## Camaro Z28     13.3  8 350.0 245 3.73 3.840 15.41 0 0  3  4
## Chrysler Imperial  14.7  8 440.0 230 3.23 5.345 17.42 0 0  3  4
## Dodge Challenger  15.5  8 318.0 150 2.76 3.520 16.87 0 0  3  2
## Duster 360     14.3  8 360.0 245 3.21 3.570 15.84 0 0  3  4
## Hornet Sportabout  18.7  8 360.0 175 3.15 3.440 17.02 0 0  3  2
## Lincoln Continental 10.4  8 460.0 215 3.00 5.424 17.82 0 0  3  4
## Merc 450SE     16.4  8 275.8 180 3.07 4.070 17.40 0 0  3  3
## Merc 450SL     17.3  8 275.8 180 3.07 3.730 17.60 0 0  3  3
## Merc 450SLC     15.2  8 275.8 180 3.07 3.780 18.00 0 0  3  3
## Pontiac Firebird  19.2  8 400.0 175 3.08 3.845 17.05 0 0  3  2
## Ford Pantera L   15.8  8 351.0 264 4.22 3.170 14.50 0 1  5  4
## Maserati Bora    15.0  8 301.0 335 3.54 3.570 14.60 0 1  5  8
## Hornet 4 Drive   21.4  6 258.0 110 3.08 3.215 19.44 1 0  3  1
## Valiant       18.1  6 225.0 105 2.76 3.460 20.22 1 0  3  1
## Mazda RX4      21.0  6 160.0 110 3.90 2.620 16.46 0 1  4  4
## Mazda RX4 Wag    21.0  6 160.0 110 3.90 2.875 17.02 0 1  4  4
## Merc 280      19.2  6 167.6 123 3.92 3.440 18.30 1 0  4  4
## Merc 280C      17.8  6 167.6 123 3.92 3.440 18.90 1 0  4  4
## Ferrari Dino    19.7  6 145.0 175 3.62 2.770 15.50 0 1  5  6
## Toyota Corona    21.5  4 120.1 97 3.70 2.465 20.01 1 0  3  1
## Datsun 710     22.8  4 108.0 93 3.85 2.320 18.61 1 1  4  1
## Fiat 128      32.4  4 78.7 66 4.08 2.200 19.47 1 1  4  1
## Fiat X1-9      27.3  4 79.0 66 4.08 1.935 18.90 1 1  4  1
## Honda Civic     30.4  4 75.7 52 4.93 1.615 18.52 1 1  4  2
## Merc 230      22.8  4 140.8 95 3.92 3.150 22.90 1 0  4  2
## Merc 240D      24.4  4 146.7 62 3.69 3.190 20.00 1 0  4  2
## Toyota Corolla   33.9  4 71.1 65 4.22 1.835 19.90 1 1  4  1
## Volvo 142E     21.4  4 121.0 109 4.11 2.780 18.60 1 1  4  2
## Lotus Europa    30.4  4 95.1 113 3.77 1.513 16.90 1 1  5  2
## Porsche 914-2    26.0  4 120.3 91 4.43 2.140 16.70 0 1  5  2
##                   car
## AMC Javelin         AMC Javelin
## Cadillac Fleetwood  Cadillac Fleetwood
## Camaro Z28          Camaro Z28
## Chrysler Imperial   Chrysler Imperial
## Dodge Challenger    Dodge Challenger
## Duster 360          Duster 360
## Hornet Sportabout   Hornet Sportabout
## Lincoln Continental Lincoln Continental
## Merc 450SE          Merc 450SE
## Merc 450SL          Merc 450SL
## Merc 450SLC         Merc 450SLC
## Pontiac Firebird    Pontiac Firebird
## Ford Pantera L      Ford Pantera L
## Maserati Bora       Maserati Bora
## Hornet 4 Drive      Hornet 4 Drive
## Valiant             Valiant
## Mazda RX4           Mazda RX4
## Mazda RX4 Wag       Mazda RX4 Wag
## Merc 280            Merc 280
## Merc 280C           Merc 280C
## Ferrari Dino        Ferrari Dino
## Toyota Corona       Toyota Corona
## Datsun 710          Datsun 710
## Fiat 128            Fiat 128
## Fiat X1-9           Fiat X1-9
## Honda Civic         Honda Civic
## Merc 230            Merc 230
## Merc 240D           Merc 240D
## Toyota Corolla      Toyota Corolla
## Volvo 142E          Volvo 142E
## Lotus Europa        Lotus Europa
## Porsche 914-2       Porsche 914-2

Přejmenujeme sloupec am na razeni.

mtcars <- mtcars %>% rename(razeni = am)
head(mtcars)
##           mpg cyl disp hp drat  wt qsec vs razeni gear carb
## AMC Javelin    15.2  8 304 150 3.15 3.435 17.30 0   0  3  2
## Cadillac Fleetwood 10.4  8 472 205 2.93 5.250 17.98 0   0  3  4
## Camaro Z28     13.3  8 350 245 3.73 3.840 15.41 0   0  3  4
## Chrysler Imperial 14.7  8 440 230 3.23 5.345 17.42 0   0  3  4
## Dodge Challenger  15.5  8 318 150 2.76 3.520 16.87 0   0  3  2
## Duster 360     14.3  8 360 245 3.21 3.570 15.84 0   0  3  4
##                  car
## AMC Javelin        AMC Javelin
## Cadillac Fleetwood Cadillac Fleetwood
## Camaro Z28         Camaro Z28
## Chrysler Imperial  Chrysler Imperial
## Dodge Challenger   Dodge Challenger
## Duster 360         Duster 360

Vybereme jen sloupce car a mpg (dojezd v mílích na gallon).

prehled <- mtcars %>% select(car, mpg)
head(prehled)
##                  car mpg
## AMC Javelin        AMC Javelin 15.2
## Cadillac Fleetwood Cadillac Fleetwood 10.4
## Camaro Z28         Camaro Z28 13.3
## Chrysler Imperial  Chrysler Imperial 14.7
## Dodge Challenger   Dodge Challenger 15.5
## Duster 360         Duster 360 14.3

Vybereme jen řádky, kde vs = 0 a carb >= 4, výsledek seřadíme podle názvu.

vyber <- mtcars %>% filter(vs == 0, carb >= 4) %>% arrange(car)
vyber
##           mpg cyl disp hp drat  wt qsec vs razeni gear carb
## Cadillac Fleetwood 10.4  8 472 205 2.93 5.250 17.98 0   0  3  4
## Camaro Z28     13.3  8 350 245 3.73 3.840 15.41 0   0  3  4
## Chrysler Imperial  14.7  8 440 230 3.23 5.345 17.42 0   0  3  4
## Duster 360     14.3  8 360 245 3.21 3.570 15.84 0   0  3  4
## Ferrari Dino    19.7  6 145 175 3.62 2.770 15.50 0   1  5  6
## Ford Pantera L   15.8  8 351 264 4.22 3.170 14.50 0   1  5  4
## Lincoln Continental 10.4  8 460 215 3.00 5.424 17.82 0   0  3  4
## Maserati Bora    15.0  8 301 335 3.54 3.570 14.60 0   1  5  8
## Mazda RX4      21.0  6 160 110 3.90 2.620 16.46 0   1  4  4
## Mazda RX4 Wag    21.0  6 160 110 3.90 2.875 17.02 0   1  4  4
##                   car
## Cadillac Fleetwood  Cadillac Fleetwood
## Camaro Z28          Camaro Z28
## Chrysler Imperial   Chrysler Imperial
## Duster 360          Duster 360
## Ferrari Dino        Ferrari Dino
## Ford Pantera L      Ford Pantera L
## Lincoln Continental Lincoln Continental
## Maserati Bora       Maserati Bora
## Mazda RX4           Mazda RX4
## Mazda RX4 Wag       Mazda RX4 Wag

Zavedeme novou proměnnou (sloupec) udávající, zda mají auta nadprůměrně nízkou spotřebu.

mtcars <- mtcars %>% mutate(usporne = (mpg > mean(mpg)))
mtcars
##           mpg cyl disp hp drat  wt qsec vs razeni gear carb
## AMC Javelin     15.2  8 304.0 150 3.15 3.435 17.30 0   0  3  2
## Cadillac Fleetwood 10.4  8 472.0 205 2.93 5.250 17.98 0   0  3  4
## Camaro Z28     13.3  8 350.0 245 3.73 3.840 15.41 0   0  3  4
## Chrysler Imperial  14.7  8 440.0 230 3.23 5.345 17.42 0   0  3  4
## Dodge Challenger  15.5  8 318.0 150 2.76 3.520 16.87 0   0  3  2
## Duster 360     14.3  8 360.0 245 3.21 3.570 15.84 0   0  3  4
## Hornet Sportabout  18.7  8 360.0 175 3.15 3.440 17.02 0   0  3  2
## Lincoln Continental 10.4  8 460.0 215 3.00 5.424 17.82 0   0  3  4
## Merc 450SE     16.4  8 275.8 180 3.07 4.070 17.40 0   0  3  3
## Merc 450SL     17.3  8 275.8 180 3.07 3.730 17.60 0   0  3  3
## Merc 450SLC     15.2  8 275.8 180 3.07 3.780 18.00 0   0  3  3
## Pontiac Firebird  19.2  8 400.0 175 3.08 3.845 17.05 0   0  3  2
## Ford Pantera L   15.8  8 351.0 264 4.22 3.170 14.50 0   1  5  4
## Maserati Bora    15.0  8 301.0 335 3.54 3.570 14.60 0   1  5  8
## Hornet 4 Drive   21.4  6 258.0 110 3.08 3.215 19.44 1   0  3  1
## Valiant       18.1  6 225.0 105 2.76 3.460 20.22 1   0  3  1
## Mazda RX4      21.0  6 160.0 110 3.90 2.620 16.46 0   1  4  4
## Mazda RX4 Wag    21.0  6 160.0 110 3.90 2.875 17.02 0   1  4  4
## Merc 280      19.2  6 167.6 123 3.92 3.440 18.30 1   0  4  4
## Merc 280C      17.8  6 167.6 123 3.92 3.440 18.90 1   0  4  4
## Ferrari Dino    19.7  6 145.0 175 3.62 2.770 15.50 0   1  5  6
## Toyota Corona    21.5  4 120.1 97 3.70 2.465 20.01 1   0  3  1
## Datsun 710     22.8  4 108.0 93 3.85 2.320 18.61 1   1  4  1
## Fiat 128      32.4  4 78.7 66 4.08 2.200 19.47 1   1  4  1
## Fiat X1-9      27.3  4 79.0 66 4.08 1.935 18.90 1   1  4  1
## Honda Civic     30.4  4 75.7 52 4.93 1.615 18.52 1   1  4  2
## Merc 230      22.8  4 140.8 95 3.92 3.150 22.90 1   0  4  2
## Merc 240D      24.4  4 146.7 62 3.69 3.190 20.00 1   0  4  2
## Toyota Corolla   33.9  4 71.1 65 4.22 1.835 19.90 1   1  4  1
## Volvo 142E     21.4  4 121.0 109 4.11 2.780 18.60 1   1  4  2
## Lotus Europa    30.4  4 95.1 113 3.77 1.513 16.90 1   1  5  2
## Porsche 914-2    26.0  4 120.3 91 4.43 2.140 16.70 0   1  5  2
##                   car usporne
## AMC Javelin         AMC Javelin  FALSE
## Cadillac Fleetwood  Cadillac Fleetwood  FALSE
## Camaro Z28          Camaro Z28  FALSE
## Chrysler Imperial   Chrysler Imperial  FALSE
## Dodge Challenger    Dodge Challenger  FALSE
## Duster 360          Duster 360  FALSE
## Hornet Sportabout   Hornet Sportabout  FALSE
## Lincoln Continental Lincoln Continental  FALSE
## Merc 450SE          Merc 450SE  FALSE
## Merc 450SL          Merc 450SL  FALSE
## Merc 450SLC         Merc 450SLC  FALSE
## Pontiac Firebird    Pontiac Firebird  FALSE
## Ford Pantera L      Ford Pantera L  FALSE
## Maserati Bora       Maserati Bora  FALSE
## Hornet 4 Drive      Hornet 4 Drive  TRUE
## Valiant             Valiant  FALSE
## Mazda RX4           Mazda RX4  TRUE
## Mazda RX4 Wag       Mazda RX4 Wag  TRUE
## Merc 280            Merc 280  FALSE
## Merc 280C           Merc 280C  FALSE
## Ferrari Dino        Ferrari Dino  FALSE
## Toyota Corona       Toyota Corona  TRUE
## Datsun 710          Datsun 710  TRUE
## Fiat 128            Fiat 128  TRUE
## Fiat X1-9           Fiat X1-9  TRUE
## Honda Civic         Honda Civic  TRUE
## Merc 230            Merc 230  TRUE
## Merc 240D           Merc 240D  TRUE
## Toyota Corolla      Toyota Corolla  TRUE
## Volvo 142E          Volvo 142E  TRUE
## Lotus Europa        Lotus Europa  TRUE
## Porsche 914-2       Porsche 914-2  TRUE

A nyní by mě zajímalo, kolik průměrně váží auta s nízkou spotřebou a kolik ta s vysokou.

mtcars %>% group_by(usporne) %>% summarize(wtPrumer = mean(wt))
## # A tibble: 2 × 2
##  usporne wtPrumer
##  <lgl>   <dbl>
## 1 FALSE    3.84
## 2 TRUE    2.42

Tak to vypadá, že úsporná auta jsou spíše ta lehčí (opět připomeňme, že souvislost neznamená nutně kauzalitu).

Zvládli bychom vypočítat i 95% konfidenční intervaly tohoto odhadu? V jednom sloupci může být vždy jen jedno číslo, takže interval bude ve dvou sloupcích (spodní a horní hodnota).

mtcars %>% group_by(usporne) %>% summarize(wtPrumer = mean(wt),
  confInt1 = t.test(wt)$conf.int[1], confInt2 = t.test(wt)$conf.int[2])
## # A tibble: 2 × 4
##  usporne wtPrumer confInt1 confInt2
##  <lgl>   <dbl>  <dbl>  <dbl>
## 1 FALSE    3.84   3.47   4.21
## 2 TRUE    2.42   2.09   2.75

A pojďme vymyslet složitější skupiny. Rozdělíme data podle převodovky (razeni), válců (cyl) a počtu karburátorů (carb). V těchto skupinách vypočteme průměr a směrodatnou odchylku z mpg a wt. Výsledky seřadíme od největší průměrné mpg po nejmenší.

Vidíme, že některé skupiny byly asi zastoupeny jen jednou položkou, a proto nebylo možné vypočítat směrodatnou odchylku.

mtcars %>% group_by(razeni, cyl, carb) %>%
  summarize(mpgPrumer = mean(mpg), mpgSD = sd(mpg), wtPrumer = mean(wt), wtSD = sd(wt)) %>%
  arrange(desc(mpgPrumer))
## `summarise()` has grouped output by 'razeni', 'cyl'. You can override using the
## `.groups` argument.
## # A tibble: 13 × 7
## # Groups:  razeni, cyl [6]
##  razeni  cyl carb mpgPrumer mpgSD wtPrumer  wtSD
##   <dbl> <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl>  <dbl>  <dbl>
## 1   1   4   1   29.1 5.06   2.07 0.226 
## 2   1   4   2   27.0 4.3    2.01 0.581 
## 3   0   4   2   23.6 1.13   3.17 0.0283
## 4   0   4   1   21.5 NA     2.46 NA   
## 5   1   6   4   21  0     2.75 0.180 
## 6   0   6   1   19.8 2.33   3.34 0.173 
## 7   1   6   6   19.7 NA     2.77 NA   
## 8   0   6   4   18.5 0.990   3.44 0   
## 9   0   8   2   17.2 2.09   3.56 0.194 
## 10   0   8   3   16.3 1.05   3.86 0.184 
## 11   1   8   4   15.8 NA     3.17 NA   
## 12   1   8   8   15  NA     3.57 NA   
## 13   0   8   4   12.6 2.09   4.69 0.903

A nyní chceme udělat nějaké výpočty pro každou skupinu z group_by() samostatně, ale výsledkem nemá být jen souhrnná statistika, ale normálně celá tabulka. K tomu slouží funkce group_modify(). Příklad: rozdělíme do skupin podle počtu válců (cyl), v každé skupině samostatně vypočteme průměrné mpg a vytvoříme nový sloupeček rozdilMPG vypočtený jako mpg mínus průměrMPG.

odectiPrumerMPG <- function(tabulka) { # vstupem funkce je data.frame = vyrez radku z puvodni tabulky
                    # odpovidajici konkretni skupine podle provedeneho group_by()
  
  tabulka$rozdilMPG <- tabulka$mpg - mean(tabulka$mpg) # ...napr. vypocteme novy sloupecek...
  tabulka <- tabulka %>% select(-c(disp:carb))     # ...a treba odstranime nektere jine sloupce...
  
  return(tabulka) # vystupem funkce musi byt take data.frame
}

tabulkaRozdilu <- mtcars %>% group_by(cyl) %>% group_modify(.f = ~ odectiPrumerMPG(.x))
                    # .x je docasne jmeno data.frame vzdy jedne skupiny z group_by()
print(tabulkaRozdilu, n = 32)
## # A tibble: 32 × 5
## # Groups:  cyl [3]
##   cyl  mpg car         usporne rozdilMPG
##  <dbl> <dbl> <chr>        <lgl>    <dbl>
## 1   4 21.5 Toyota Corona    TRUE   -5.16 
## 2   4 22.8 Datsun 710     TRUE   -3.86 
## 3   4 32.4 Fiat 128      TRUE    5.74 
## 4   4 27.3 Fiat X1-9      TRUE    0.636 
## 5   4 30.4 Honda Civic     TRUE    3.74 
## 6   4 22.8 Merc 230      TRUE   -3.86 
## 7   4 24.4 Merc 240D      TRUE   -2.26 
## 8   4 33.9 Toyota Corolla   TRUE    7.24 
## 9   4 21.4 Volvo 142E     TRUE   -5.26 
## 10   4 30.4 Lotus Europa    TRUE    3.74 
## 11   4 26  Porsche 914-2    TRUE   -0.664 
## 12   6 21.4 Hornet 4 Drive   TRUE    1.66 
## 13   6 18.1 Valiant       FALSE   -1.64 
## 14   6 21  Mazda RX4      TRUE    1.26 
## 15   6 21  Mazda RX4 Wag    TRUE    1.26 
## 16   6 19.2 Merc 280      FALSE   -0.543 
## 17   6 17.8 Merc 280C      FALSE   -1.94 
## 18   6 19.7 Ferrari Dino    FALSE   -0.0429
## 19   8 15.2 AMC Javelin     FALSE   0.100 
## 20   8 10.4 Cadillac Fleetwood FALSE   -4.7  
## 21   8 13.3 Camaro Z28     FALSE   -1.80 
## 22   8 14.7 Chrysler Imperial  FALSE   -0.400 
## 23   8 15.5 Dodge Challenger  FALSE   0.400 
## 24   8 14.3 Duster 360     FALSE   -0.800 
## 25   8 18.7 Hornet Sportabout  FALSE   3.6  
## 26   8 10.4 Lincoln Continental FALSE   -4.7  
## 27   8 16.4 Merc 450SE     FALSE   1.30 
## 28   8 17.3 Merc 450SL     FALSE   2.20 
## 29   8 15.2 Merc 450SLC     FALSE   0.100 
## 30   8 19.2 Pontiac Firebird  FALSE   4.1  
## 31   8 15.8 Ford Pantera L   FALSE   0.700 
## 32   8 15  Maserati Bora    FALSE   -0.100

© 13. 5. 2015, 27. 10. 2020 Tomáš Bořil,