Testy četností

Porovnáváme obdržené počty v diskrétních kategoriích s očekávanými hodnotami.

Porovnávání četností – test dobré shody \({\chi ^2}\) (goodness of fit)

Jsou odlišnosti od H0 jen dílem náhody?

H0: ano

H1: není to náhoda

Příklad: Na otázku „váš nejoblíbenější předmět“ odpovědělo \(n = 70\) žáků následovně:

 1. češtinu: 20
 2. matematiku: 21
 3. tělocvik: 29

Na hladině významnosti \(\alpha = 0.05\) rozhodněte mezi H0: předměty jsou stejně oblíbené, H1: mezi předměty jsou výrazné rozdíly.

Vzhledem k H0, která předpokládá rovnoměrné zastoupení, jsou očekávané hodnoty počtů všech skupin stejné. Můžeme tedy použít defaultní nastavení funkce chisq.test.

chisq.test(c(20, 21, 29))
## 
## Chi-squared test for given probabilities
## 
## data: c(20, 21, 29)
## X-squared = 2.0857, df = 2, p-value = 0.3524

P-hodnota není menší než 0.05, takže nezamítáme H0 na hladině významnosti \(\alpha = 0.05\). Pokud máme pocit, že tělocvik má navrch, musíme sehnat více dat a uvidíme, jak test dopadne. chisq.test(c(77, 37), p = c(1147/12, 1145/12), rescale.p = TRUE)

Specifikace očekávaných počtů

Očekávané počty můžeme specifikovat buď formou očekávaných pravděpodobností (parametr p), a nebo stejným parametrem zadat vektor očekávaných četností pro H0 a přidat parametr rescale.p = TRUE, který řekne funkci, aby si uvnitř tyto hodnoty přepočetla na pravděpodobnosti s celkovým součtem 1.

Příklad: V období duben až říjen proběhlo v městě 78 svateb, zatímco od listopadu do března jen 36. H0: svatby jsou napříč těmito obdobími rovnoměrně rozděleny, H1: nejsou rovnoměrně rozděleny.

Rok má 12 měsíců a pro očekávané četnosti je tedy dobré zohlednit nestejnoměrnou velikost sledovaných období. Duben až říjen je 7 měsíců, listopad až březen je 5 měsíců.

svatby <- c(78, 36)
celkem <- sum(svatby)
chisq.test(svatby, p = c(celkem*7/12, celkem*5/12), rescale.p = TRUE)
## 
## Chi-squared test for given probabilities
## 
## data: svatby
## X-squared = 4.7729, df = 1, p-value = 0.02891

P-hodnota je nižší než 0.05, proto přijímáme hypotézu H1 na hladině významnosti \(\alpha = 0.05\).

Získání souhrnné tabulky z data.frame jednotlivých dotázaných

Výše jsme pracovaly s vektory souhrnných hodnot. Pokud máme ale data.frame (získaný např. načtením tabulky ze souboru) s odpověďmi jednotlivých dotázaných, můžeme souhrn počtů podle požadovaných kategorií vyrobit funkcí table().

data(survey, package="MASS") # interní příklad v R, dotazník 237 studentů statistiky na University of Adelaide

head(survey)
##   Sex Wr.Hnd NW.Hnd W.Hnd  Fold Pulse  Clap Exer Smoke Height   M.I
## 1 Female  18.5  18.0 Right R on L  92  Left Some Never 173.00  Metric
## 2  Male  19.5  20.5 Left R on L  104  Left None Regul 177.80 Imperial
## 3  Male  18.0  13.3 Right L on R  87 Neither None Occas   NA   <NA>
## 4  Male  18.8  18.9 Right R on L  NA Neither None Never 160.00  Metric
## 5  Male  20.0  20.0 Right Neither  35  Right Some Never 165.00  Metric
## 6 Female  18.0  17.7 Right L on R  64  Right Some Never 172.72 Imperial
##   Age
## 1 18.250
## 2 17.583
## 3 16.917
## 4 20.333
## 5 23.667
## 6 21.000

Zaměřme se na otázku kouření (sloupec Smoke).

kuraci <- table(survey$Smoke)
kuraci
## 
## Heavy Never Occas Regul 
##  11  189  19  17

Řešme otázku, že H0: mezi studenty statistiky je 85 % nekuřáků a zbylé kategorie jsou rovnoměrně zastoupeny, každá 5 %. H1: rozdělení je jiné.

chisq.test(kuraci, p=c(.05, .85, .05, .05)) # pravděpodobnosti musejí odpovídat pořadí hodnot v tabulce
## 
## Chi-squared test for given probabilities
## 
## data: kuraci
## X-squared = 7.4098, df = 3, p-value = 0.05992

Na hladině významnosti \(\alpha = 0.05\) nezamítáme H0.

Očekávané četnosti můžeme zjistit přidáním expected a pomocí residuals vypíšeme hodnoty \(\chi\) bez umocnění, takže můžeme sledovat, kde jsou největší odchylky od očekávaných hodnot podle H0.

vysledek <- chisq.test(kuraci, p=c(.05, .85, .05, .05))
vysledek$expected
## Heavy Never Occas Regul 
## 11.8 200.6 11.8 11.8
vysledek$residuals
## 
##   Heavy   Never   Occas   Regul 
## -0.2328890 -0.8190163 2.0960010 1.5137785

Test nezávislosti (Chi-Squared test of independence)

Použití testu \({\chi ^2}\) je jen aproximací problému. Funguje dobře, pokud jsou očekávané četnosti větší nebo rovny 5 v 80 % kategorií a žádná nemá očekávaný počet 0. Jinak je dobré kategorie s malým zastoupením sloučit do společných skupin. Pro malé četnosti je také možné použít Fisher’s exact test – funkce fisher.test().

Kontingenční tabulka – tabulka „se dvěma vstupy“. Je souvislost mezi oběma jevy?

Příklad: Dotazníku se zúčastnilo \(n = 400\) studentů. Mimo jiné odpovídali na otázky 1. „Byl(a) jste loni ubytován(a) na kolejích?“ (byl(a)/nebyl(a)) a 2. „Jaký byl váš loňský průměrný prospěch?“ (A: < 1.6, B: 1.6 – 2.1, C: > 2.1).

H0: ubytování na koleji s prospěchem nesouvisí, H1: souvisí.

Na \({\chi ^2}\) testu je dobré, že není nutné, aby byly kategorie rovnoměrně zastoupeny (např. kolej ano/ne). Stačí, když je v každé kategorii dostatečné zastoupení.

Jednou z možností, jak počty do R zadat, je vytvořit si dílčí vektory po řádcích, a ty pak spojit to jednoho data.frame. Pojmenování sloupců je sice hezké, ale pro test nemá význam.

kolejAno = c(39, 107, 93)
kolejNe = c(41, 73, 47)

tabulka <- as.data.frame(rbind(kolejAno, kolejNe)) # spojování vektorů jako řádky, z jmen vektorů se stanou jména řádků
tabulka
##     V1 V2 V3
## kolejAno 39 107 93
## kolejNe 41 73 47
names(tabulka) <- c("A", "B", "C") # pojmenování sloupců - není nutné, ale je to hezké :-)
tabulka
##      A  B C
## kolejAno 39 107 93
## kolejNe 41 73 47
chisq.test(tabulka)
## 
## Pearson's Chi-squared test
## 
## data: tabulka
## X-squared = 6.6286, df = 2, p-value = 0.03636
fisher.test(tabulka) # přesnější, pokud jde použít (nenapíše error :-) )
## 
## Fisher's Exact Test for Count Data
## 
## data: tabulka
## p-value = 0.03761
## alternative hypothesis: two.sided

Na hladině významnosti \(\alpha = 0.05\) přijímáme H1.

Porovnání poměrů v rámci skupin a problém pseudoreplikace

Často se setkáváme s úlohami následujícího typy (úloha i čísla jsou naprosto smyšlená, sledujme však princip). Výzkumný pracovník chce srovnat, zda o sobě autoři diplomových prací v textu mluví v jednotném či množném čísle (“provedli jsme měření…” vs. “změřila jsem…”). K dispozici má tabulku, ve které jsou uvedeny souhrnné počty pozorovaných případů napříč mnoha diplomovými pracemi, přičemž hodnoty jsou rozděleny do skupin dle pohlaví. Hypotézou je, že mezi pohlavími existuje rozdíl ve využívání množného čísla, protože z poměrů se zdá, že muži používají množné číslo častěji.

##   Jednotné číslo Množné číslo
## Ženy      191     263
## Muži      138     211

Výzkumný pracovník však nezná, kolik mužů a žen (tedy kolik diplomových prací) bylo pro analýzu použito a jediné, co ví, je, že byly započítány všechny výskyty v rámci celých textů. Je tedy možné, že jeden autor diplomové práce bude do tabulky přispívat 15 počty (např. 13x množné číslo a 2x jednotné), další třeba 23 počty (vše v množném čísle) a jiný 19 počty (18x jednotné číslo a 1x množné). Tato konkrétní čísla však k dispozici výzkumník nemá.

Hned na začátku musíme konstatovat, že takováto data jsou k ničemu a žádná statistická metoda nám k analýze nepomůže. Jisté je, že jsou zde replikace (více položek od jednoho člověka) a není to tak, že co +1 v tabulce, to jeden náhodný nezávislý výběr z populace.

Hrůzu situace si naplno představíme analogickým příkladem, že známe výsledek předvolebního průzkumu mezi dvěma kandidáty na prezidenta, ovšem data sbíralo dohromady mnoho brigádníků a běžně se stávalo, že jeden člověk byl anonymně dotázán v průběhu času vícekrát, a protože se jednalo o delší časové období, mohl i postupně svůj názor měnit. Takže se klidně stalo, že 3x odpověděl jasnou volbu prvního kandidáta, ale napočtvrté už odpovídal preferenci druhého kandidáta. Další respondent byl podobně dotázán dokonce sedmkrát, zatímco jiný respondent jen jednou. Nyní je snad zřejmé, že takováto data neznamenají 12 nezávislých zástupců populace, ale jsou to pořád jen 3 lidé, přičemž někteří jsou zastoupeni vícekrát a překlápějí tak svými více hlasy nesprávně váhu na svou stranu.

Co s tím? U dat je potřeba znát identifikátor (klidně v anonymizované formě) respondenta (v našem případě autora diplomové práce), aby bylo zřejmé, od koho pocházejí které položky. A pak je nutné data v rámci každé osoby normalizovat počtem položek. Pokud je u jednoho poměr 3:7, do tabulky je nutné zanést +0.3 a +0.7 (celkem = 1 člověk). Pokud je u jiného poměr 2:0, do tabulky se zanese +1 a +0 (celkem = 1 člověk). Zatím máme celkovou velikost výběrového souboru 2 a i součet všech počtů v tabulce je 2. A vůbec nevadí, že v buňkách nejsou celá čísla.

Na takto normalizovaná data můžeme použít Fisher’s exact test (viz sekce výše) a nedopustíme se problému pseudoreplikace a máme správně vyřešeno to, že každý respondent byl v datech zastoupen různým počtem položek.

Mysleme na způsob analýz již při sběru dat! Pokud jsou data zaznamenaná špatně, na výběr vhodné metody může být už pozdě.

Podobný příklad je vysvětlen zde (doporučuji první odpověď s nejvíce hlasy): https://stats.stackexchange.com/questions/123609/exact-two-sample-proportions-binomial-test-in-r-and-some-strange-p-values

Jak vytvořit kontingenční tabulku počtů (contingency table nebo cross tab) z data.frame s jednotlivými položkami?

Využijme interní data.frame mtcars a vytáhneme souhrnné počty testovaných automobilů podle počtu válců (cyl) a převodovky (am: 0 = automatická / 1 = manuální), pro více info o datech viz ?mtcars.

head(mtcars)
##          mpg cyl disp hp drat  wt qsec vs am gear carb
## Mazda RX4     21.0  6 160 110 3.90 2.620 16.46 0 1  4  4
## Mazda RX4 Wag   21.0  6 160 110 3.90 2.875 17.02 0 1  4  4
## Datsun 710    22.8  4 108 93 3.85 2.320 18.61 1 1  4  1
## Hornet 4 Drive  21.4  6 258 110 3.08 3.215 19.44 1 0  3  1
## Hornet Sportabout 18.7  8 360 175 3.15 3.440 17.02 0 0  3  2
## Valiant      18.1  6 225 105 2.76 3.460 20.22 1 0  3  1
tab <- table(mtcars$cyl, mtcars$am)
tab
##  
##   0 1
##  4 3 8
##  6 4 3
##  8 12 2

Nová kontingenční tabulka podle vybraných faktorů z již existující větší kontingenční tabulky (s více faktory)

data(UCBAdmissions)   # data o přijatých a nepřijatých uchazečích podle pohlaví a oddělení
DF <- as.data.frame(UCBAdmissions)
head(DF)
##   Admit Gender Dept Freq
## 1 Admitted  Male  A 512
## 2 Rejected  Male  A 313
## 3 Admitted Female  A  89
## 4 Rejected Female  A  19
## 5 Admitted  Male  B 353
## 6 Rejected  Male  B 207
tab <- xtabs(Freq ~ Gender + Admit, data = DF) # kontingenčí tabulka hodnot Freq dle Gender a Admit (Department nás tedy v tuto chvíli nezajímá)
tab
##     Admit
## Gender  Admitted Rejected
##  Male    1198   1493
##  Female   557   1278

Sloučení málo zastoupených kategorií

(Převzato z http://www.r-tutor.com/elementary-statistics/goodness-fit/chi-squared-test-independence)

Vraťme se k příkladu se studenty statistiky na University of Adelaide. Zajímá nás, zda je vztah mezi kuřáctvím a frekvencí sportování.

data(survey, package="MASS") # interní příklad v R, dotazník 237 studentů statistiky na University of
tbl <- table(survey$Smoke, survey$Exer) # vytvoření kontingenční tabulky závislosti 2 věcí
tbl
##    
##     Freq None Some
##  Heavy  7  1  3
##  Never  87  18  84
##  Occas  12  3  4
##  Regul  9  1  7

H0: kouření nemá souvislost s frekvencí sportování, H1: souvislost je.

chisq.test(tbl)
## Warning in chisq.test(tbl): Chi-squared approximation may be incorrect
## 
## Pearson's Chi-squared test
## 
## data: tbl
## X-squared = 5.4885, df = 6, p-value = 0.4828

P-hodnota sice ukazuje na nezamítnutí H0, ale zároveň dostáváme varování o malém zastoupení kategorií.

Zkusme tedy některé sloučit kategorie None a Some do jedné společné.

ctbl <- cbind(tbl[,"Freq"], tbl[,"None"] + tbl[,"Some"])
ctbl
##    [,1] [,2]
## Heavy  7  4
## Never  87 102
## Occas  12  7
## Regul  9  8
chisq.test(ctbl)
## 
## Pearson's Chi-squared test
## 
## data: ctbl
## X-squared = 3.2328, df = 3, p-value = 0.3571

P-hodnota je sice nižší, ale stále nezamítáme H0 na hladině významnosti \(\alpha = 0.5\). A co je hlavní, nyní máme mnohem lepší pocit, že se nedopouštíme statistického zločinu, protože funkce již žádné varování nehlásí.

McNemarův \({\chi ^2}\) test – pro spárovaná měření

Situace: máme „metodu“, zkoumáme úspěch před a po.

H0: metoda nemá vliv, neboli úspěch->neúspěch == neúspěch->úspěch, H1: metoda má vliv (ať kladný či záporný).

Poznámka: McNemarův test je pouze aproximací pro tuto úlohu a zvláště pro nízké počty může být nepřesný. Zde ho tedy uvádíme spíše z historických důvodů. Vhodnější je pro tyto úlohy použít tzv. oboustranný znaménkový test popsaný v kapitole 16. Testy středních hodnot.

mat <- as.table(rbind(c(38, 14), 
           c( 22, 36) ))
colnames(mat) <- rownames(mat) <- c("úspěch", "neúspěch")
names(dimnames(mat)) <- c("Před", "Po")
mat
##      Po
## Před    úspěch neúspěch
##  úspěch    38    14
##  neúspěch   22    36
mcnemar.test(mat, correct = TRUE)
## 
## McNemar's Chi-squared test with continuity correction
## 
## data: mat
## McNemar's chi-squared = 1.3611, df = 1, p-value = 0.2433

Na hladině významnosti \(\alpha = 0.05\) nezamítáme H0.

Poznámka: pro testy s více situacemi (více než 2) se používá Cochran’s Q Test.

Úlohy

 1. Viz domácí úkol.

© 16. 4. 2015 Tomáš Bořil,