Velký průzkum kvality menz

Vypracoval: Tomáš Bořil, 18. 11. 2015.

Zadání

Jste společným ředitelem tří menz jedné univerzity a máte podezření, že kvalita se výrazně liší. Provedl se proto v rámci jednoho týdne velký průzkum, kterého se zúčastnilo značné množství dotázaných studentů. Za úkol měli hodnotit známkou 1 až 5 (jako ve škole), jak byli spokojeni s hlavním jídlem a polévkou (pokud si ji vzali).

Od podřízených pracovníků se Vám do ruky dostala ne zcela přehledná tabulka (i když jejím tvůrcům připadala v době přípravy připadala naprosto skvělá), a proto ji bude lepší zpracovat odborně, což jistě zvládnete nejlépe právě Vy.

Je zřejmé, že v řádcích je identifikační číslo jednotlivých studentů (kvůli anonymitě), sloupce odpovídají kombinaci ve tvaru TypJídla_ČísloMenzy_Den. Student si vždy daný den zvolil náhodně jednu menzu (pokud to vůbec stíhal) a zde pak hodnotil. Z toho důvodu je mnoho políček prázdných.

Úkoly

Vypracujte stručný a přehledný report ve formátu R Markdown (výstupem je .html stránka), který vyřeší následující problémy. Mělo by být zřejmé, jakými příkazy jste k výsledkům dospěli, aby je mohl případně někdo překontrolovat.

 1. Načtěte tabulku ze souboru.
library(readxl)
data <- read_excel("menzy_pruzkum.xlsx")
 1. Aby se dalo s daty dobře pracovat, převeďte je nejdříve do Tidy Data formátu.
library(tidyverse)
tidy <- data %>%
  pivot_longer(cols = -c(osobaID, pohlavi), names_to = "typ_menza_den", values_to = "známka",
         values_drop_na = TRUE) %>% 
  separate(typ_menza_den, c("typ", "menza", "den"), sep = "_")

tidy$den <- factor(tidy$den, ordered = TRUE, levels = c("po", "út", "st", "čt", "pá"))
tidy
## # A tibble: 3,462 × 6
##  osobaID pohlavi typ   menza den  známka
##   <dbl> <chr>  <chr>  <chr> <ord> <dbl>
## 1    1 žena  polévka 1   po     1
## 2    1 žena  hlavní 1   po     1
## 3    1 žena  polévka 2   út     1
## 4    1 žena  hlavní 2   út     2
## 5    1 žena  polévka 1   st     1
## 6    1 žena  hlavní 1   st     2
## 7    1 žena  polévka 3   čt     3
## 8    1 žena  hlavní 3   čt     3
## 9    2 muž   polévka 2   po     1
## 10    2 muž   hlavní 2   po     1
## # ℹ 3,452 more rows
 1. Kolik studentů se aktivně zúčastnilo průzkumu (tedy navštívilo alespoň jednu menzu)? A kolik z toho bylo žen a kolik mužů?
tidy %>% summarise(pocet = n_distinct(osobaID))  # totéž, co length(unique(tidy$osobaID))
## # A tibble: 1 × 1
##  pocet
##  <int>
## 1  498
tidy %>% group_by(pohlavi) %>% summarise(počet = n_distinct(osobaID))
## # A tibble: 2 × 2
##  pohlavi počet
##  <chr>  <int>
## 1 muž    195
## 2 žena   303
 1. Určete počty (muži vs. ženy) pro každý den v týdnu zvlášť.
tidy %>% group_by(den, pohlavi) %>% summarise(pocet = n_distinct(osobaID))
## # A tibble: 10 × 3
## # Groups:  den [5]
##  den  pohlavi pocet
##  <ord> <chr>  <int>
## 1 po  muž    131
## 2 po  žena   212
## 3 út  muž    136
## 4 út  žena   214
## 5 st  muž    140
## 6 st  žena   217
## 7 čt  muž    144
## 8 čt  žena   213
## 9 pá  muž    148
## 10 pá  žena   220
 1. Jaké je průměrné hodnocení hlavních jídel jednotlivých 3 menz za celý týden?
tidy %>% filter(typ == "hlavní") %>% group_by(menza) %>% summarise(hlavni = mean(známka))
## # A tibble: 3 × 2
##  menza hlavni
##  <chr> <dbl>
## 1 1    1.76
## 2 2    1.81
## 3 3    2.85
 1. Jaké je průměrné hodnocení polévek jednotlivých 3 menz za celý týden?
tidy %>% filter(typ == "polévka") %>% group_by(menza) %>% summarise(polevka = mean(známka))
## # A tibble: 3 × 2
##  menza polevka
##  <chr>  <dbl>
## 1 1    1.96
## 2 2    1.20
## 3 3    3.17
 1. Rozdělte předchozí 2 otázky podle pohlaví.
tidy %>% group_by(typ, menza, pohlavi) %>% summarise(hlavni = mean(známka))
## # A tibble: 12 × 4
## # Groups:  typ, menza [6]
##  typ   menza pohlavi hlavni
##  <chr>  <chr> <chr>  <dbl>
## 1 hlavní 1   muž    1.78
## 2 hlavní 1   žena   1.74
## 3 hlavní 2   muž    1.73
## 4 hlavní 2   žena   1.87
## 5 hlavní 3   muž    2.86
## 6 hlavní 3   žena   2.85
## 7 polévka 1   muž    1.97
## 8 polévka 1   žena   1.95
## 9 polévka 2   muž    1.24
## 10 polévka 2   žena   1.17
## 11 polévka 3   muž    3.14
## 12 polévka 3   žena   3.18
 1. Jaké bylo průměrné hodnocení hlavních jídel každé menzy v jednotlivé dny? A počet hodnotících?
tidy %>% filter(typ == "hlavní") %>% group_by(menza, den) %>%
  summarise(hlavni = mean(známka), pocet = n_distinct(osobaID))
## # A tibble: 15 × 4
## # Groups:  menza [3]
##  menza den  hlavni pocet
##  <chr> <ord> <dbl> <int>
## 1 1   po   2.03  118
## 2 1   út   2.12  119
## 3 1   st   2.45  119
## 4 1   čt   1.03  115
## 5 1   pá   1.14  118
## 6 2   po   1.07  112
## 7 2   út   2.52  126
## 8 2   st   2.39  114
## 9 2   čt   1.08  139
## 10 2   pá   2.06  121
## 11 3   po   1.93  113
## 12 3   út   4.06  105
## 13 3   st   2.78  124
## 14 3   čt   2.69  103
## 15 3   pá   2.88  129
 1. A to samé pro polévky?
tidy %>% filter(typ == "polévka") %>% group_by(menza, den) %>%
  summarise(hlavni = mean(známka), pocet = n_distinct(osobaID))
## # A tibble: 15 × 4
## # Groups:  menza [3]
##  menza den  hlavni pocet
##  <chr> <ord> <dbl> <int>
## 1 1   po   2.05  114
## 2 1   út   2.64  116
## 3 1   st   1.62  112
## 4 1   čt   1.44  105
## 5 1   pá   1.98  112
## 6 2   po   1.36  105
## 7 2   út   1.03  119
## 8 2   st   1.11  107
## 9 2   čt   1.14  133
## 10 2   pá   1.39  114
## 11 3   po   4.38  109
## 12 3   út   2.89  98
## 13 3   st   3.17  121
## 14 3   čt   2.38  99
## 15 3   pá   2.94  123
 1. Pomocí např. houslových grafů (geom_violin) znázorněte souhrnné hodnocení jednotlivých menz v jednotlivých dnech. V grafu přehledně oddělte hlavní jídla od polévek.
library(ggplot2)

tidy$pohlavi <- factor(tidy$pohlavi)
tidy$typ <- factor(tidy$typ)
tidy$menza <- factor(tidy$menza)

str(tidy) # kontrola
## tibble [3,462 × 6] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
## $ osobaID: num [1:3462] 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 ...
## $ pohlavi: Factor w/ 2 levels "muž","žena": 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 ...
## $ typ  : Factor w/ 2 levels "hlavní","polévka": 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 ...
## $ menza : Factor w/ 3 levels "1","2","3": 1 1 2 2 1 1 3 3 2 2 ...
## $ den  : Ord.factor w/ 5 levels "po"<"út"<"st"<..: 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 ...
## $ známka : num [1:3462] 1 1 1 2 1 2 3 3 1 1 ...

Běžný zápis v ggplot2 je trochu pozpátku, nejdříve řeknete, s jakými daty chcete pracovat a co kam nastrkat, a teprve pak volíte typ grafu.

Minimální provedení bych viděl např. takto. Pracujeme s daty “tabulka” a minimální estetika (aes) je, ať na x-ovou osu dá dny, na y-ovou hodnocení.

ggplot(data = tidy, aes(x = den, y = známka)) +
  geom_violin()

Možná by se nám líbilo barevně oddělit chod. To uděláme přidáním dalšího požadavku do estetiky.

ggplot(data = tidy, aes(x = den, y = známka, fill = typ)) +
  geom_violin()

To máme pořád ale všechny tři menzy v jednom. Tak co to rozdělit do samostatných panelů podle menzy? Přičteme další požadavek.

ggplot(data = tidy, aes(x = den, y = známka, fill = typ)) +
  geom_violin() +
  facet_grid(menza ~ .)

Jiná možnost konfigurace.

ggplot(data = tidy, aes(x = menza, y = známka, fill = menza)) +
  facet_grid(typ ~ den) +
  geom_violin()

Krabicové grafy nedopadnou moc dobře, příliš málo jedinečných diskrétních hodnot.

ggplot(data = tidy, aes(x = den, y = známka, fill = menza, color = menza)) +
  facet_grid(typ ~ .) +
  geom_boxplot()

Střední hodnota a odhad intervalu spolehlivosti jejího odhadu. Takto je to asi nepřehlednější pro tento typ dat.

ggplot(data = tidy, aes(x = den, y = známka, color = menza, group = menza)) +
  facet_grid(typ ~ .) +
  stat_summary(fun.y = mean, geom = "line") +
  stat_summary(fun.data = mean_cl_boot, geom = "errorbar", width = 0.3)

  # stat_summary(fun.data = mean_cl_boot, geom = "pointrange")

Ještě pokus s “histogramem”, ale není to moc přehledné.

tidy$známka <- factor(tidy$známka)
ggplot(data = tidy, aes(x = známka, fill = menza)) +
 geom_bar(position = "dodge") + 
 facet_grid(den ~ typ)