Demonstrační prezentace

Pro posun na další strany použijte kurzorové šipky

Ⓒ Tomáš Bořil
borilt@gmail.com

Psaní textu

Spojovník je-li, pomlčka – je delší.

„České uvozovky“ a “anglické uvozovky”.

Nedělitelná mezera, vhodná v případě jednoslabičných předložek na konci řádku.

Zvýraznění textu

Někdy potřebujeme text zvýraznit, což lze udělat i takto. Kurzívu uděláme jinak.

Text v rámečku působí moudře a upoutá pozornost.

Cíl: získat hlubší zkušenost s problematikou popisu prostřednictvím různých typů analýz.

Rozbor materiálů rozmanitých stylů a situací.

Výčty

 1. Ručně otevřete soubory.
 2. Poznamenejte si index segmentu.
 3. Vytvořte skript, který
  • načte oba soubory,
  • vypočte čas poloviny segmentu a:,
  • vypočte čas začátku a konce prostřední třetiny téhož segmentu.

Postupně se odkrývající body

 1. Určování směru pohybu melodie.

 2. Určování velikosti melodického kroku.

 3. Určování intonačního rozpětí.

Skripty v R

Výhodou je, že jsou skripty pěkně formátovány a výsledky se automaticky zobrazí.

a <- 1:5  # Uložení vektoru do proměnné
2*a
## [1] 2 4 6 8 10

Skripty v R

Grafy se zobrazí, ale je vhodné jim pevně stanovit velikost.

plot(a) # Vykreslení obsahu proměnné.

plot of chunk unnamed-chunk-2

Obrázky, odkazy, zvuky a vzorce

Vzorce je možné zadávat ve formátu MathJax, například kořeny kvadratické rovnice vypočteme \[x_{1,2} = \frac{ - b \pm \sqrt {b^2 - 4ac} }{2a}.\]

Odkaz na vyhledávač Google. Zvuk lze otevřít tady.

Vložená videa

Tabulky

Views Description
Bayesian Bayesian Inference
ChemPhys Chemometrics and Computational Physics
ClinicalTrials Clinical Trial Design, Monitoring, and Analysis
Cluster Cluster Analysis & Finite Mixture Models
DifferentialEquations Differential Equations
Distributions Probability Distributions

Poznámka

Složitější tvary je však často jednodušší vložit jako obrázek.

Dvousloupcový styl

Tato stránka má dva sloupce

 • point 1
 • point 2
 • point 3
 • point A
 • point B
 • point C

Dvousloupcový styl: jiná šířka

Do hlavního okna načteme zvuk ze souboru.

 • Open, Read from file..., vybereme soubor .wav.
 • Pokud je tento objekt označen, máme v pravé části okna celou řadu tlačítek obsahujících funkce, které lze s tímto objektem provádět.
 • Dotazy na vlastnosti provedeme tlačítkem Query.

Úkoly

Projděte si důkladně možnosti tlačítka Query.

Které funkce využijeme pro naše zadání?

Kvíz: možnost více správných odpovědí

Jakým způsobem vypočteme průměr čísel 5 a 7?

 1. Příkazem (5+7)/2
 2. Příkazem mean(5, 7)
 3. Příkazem mean(c(5, 7))

Raději si všechny varianty v R vyzkoušejte.

První možnost je správná, ale pro průměry více čísel možná zbytečně pracná.

Pozor, ve druhém případě počítáme něco jiného, než jsme zamýšleli.

Třetí varianta je výhodná a funguje v pořádku.

mean(5, 7)
## [1] 5
mean(c(5, 7))
## [1] 6

Kvíz: jen jedna správná odpověď

Co provede následující příkaz?

plot(1: 8)
 1. Nakreslí rovnou čáru.
 2. Zobrazí 8 oddělených bodů.
 3. Zobrazí výsledek dělení 1 lomeno 8.

Nenechte se nachytat a nebojte se to vyzkoušet.

V základním nastavení plot vykresluje oddělené body.

plot of chunk unnamed-chunk-5

Kvíz: dvousloupcový styl

Jak je vhodné zapojit v Simulinku tuto rovnici, kde \(u(t)\) je vstup a \(y(t)\) výstup?

\(y(t) = - \dot y(t) + u(t)\)

 1. Schéma (a).
 2. Schéma (b).
 3. Schéma (c).
 4. Schéma (d).
 • Vyjádřit nejvyšší derivaci a vydělit rovnici případným koeficientem u ní.
 • Sestrojit řadu integrátorů a zapojit dle rovnice.

a) Derivátorům se vyhýbáme.

b) Vstup musí být vstupem, nikoliv výstupem (musíme mít možnost na vstup pouštět náš signál, toto schéma evokuje situaci, že "vstup nějak vyjde na základě výstupu").

c) Cé je správně.

d) Vždy někdo v testu zapomene na sumátor a udělá čistý zkrat. Nebuďte to prosím Vy! :-) Mimochodem, toto schéma Vám Simulink ani neumožní nakreslit, museli jsme se uchýlit k fotomontáži. Nicméně papír v písemce snese hodně.

Kvíz: širší levý sloupec

Přiřaďte správně odpovídající páry frekvenčích charakteristik (Bode a Nyquist).

 1. 1-3, 2-2, 3-1
 2. 1-3, 2-1, 3-2
 3. 1-1, 2-3, 3-2

První číslo odpovídá Bodemu, druhé Nyquistovi.

Bodeho charakteristiky jsou vykresleny s logaritmickou frekvenční osou, takže v nich není nulová frekvence. Tudíž je nutné si protažením charakteristik přenos na nulové frekvenci domyslet. Zrovna tak přenos na nekonečné frekvenci. Přenos amplitudy je znázorněn v dB, takže 0 dB znamená přenos 1, přenos -90 dB už je prakticky 0.

Nyquistovy charakteristiky (známé také pod názvem hodografy) jsou naopak vyneseny bez logaritmických os. Hodnoty přenosu jsou vyneseny pro frekvence od 0 do nekonečna (ve směru šipky), jedná se o znázornění v komplexní rovině. Amplituda je tedy vzdálenost od počátku (souřadnice 0, 0), fáze odpovídá úhlu.

Pokud chceme charakteristiky spárovat, chce to trochu představivosti a zkušeností, ale hlavně je potřeba brát v potaz najednou fázovou i amplitudovou charakteristiku (zda se s rostoucí frekvencí od počátku vzdalujeme, nebo se k němu přibližujeme, a pod jakým úhlem).

Dotazy?