Náměty

Pro posun na další strany použijte kurzorové šipky

Ⓒ Tomáš Bořil
borilt@gmail.com, 30. 3. 2015

Náměty na tvorbu skriptů

Pracujte nejlépe s vlastním Milánkem, který obsahuje dostatečně velké množství segmentů.

Pro rychlé ladění skriptů můžete použít následující velice krátké soubory.

priklad_data.zip

Následující náměty vycházejí z nápadů Radka Skarnitzla a Tomáše Bořila získaných během dlouhodobé praktické výuky v předmětu Akustika řeči.

Zadání

1) Pro každý interval (dle TextGridu) vypište RMS hodnotu amplitudy zvuku. Nápověda: použijte příkaz Get root-mean-square. Skript vytvořte ve dvou variantách.

  • Varianta A: samostatný skript, vše si sám načte ze souborů, ke kterým jsou natvrdo zadány cesty, na konci po sobě vše uklidí (odstraní načtené a případně vytvořené objekty).
  • Varianta B: uživatel si sám načte soubory .wav a .Textgrid a označí je v okně Praat Objects. Skript po sobě také uklidí, což znamená, že na konci budou v Praat Objects opět jen ty samé objekty, jako na začátku, a označen bude zpracovávaný .wav a .TextGrid.

Zadání

2) Napište skript, který zjistí pro všechny a-ové vokály hodnotu třasu (jitter). Nápověda: zvuk je třeba převést na PointProcess (v menu Analyse periodicity).

3) Napište skript, který zjistí pro všechny nazály hodnotu třasu (jitter).

4) Napište skript, který zjistí šířku formantového pásma (bandwidth) F1 u e-ových vokálů a vypíše následující hlásku. Formanty měřte v polovině vokálů.

5) Napište skript, který změří intenzitu všech /x/ a /s/ a vypíše okolní hlásky.

6) Napište skript, který změří harmonicitu u všech /v/ a vypíše následující hlásku. Pro převod na objekt Harmonicity použijte příkaz To Harmonicity (cc)...

7) Napište skript, který změří harmonicitu u všech hlásek ležících před pauzou.

Zadání

8) Napište skript, který změří F0 v poslední hlásce před pauzou, v 10 a 90 % jejího trvání.

9) Napište skript, který změří F1 a F2 u všech /i:/ ležících po /k/ nebo /ť/.

10) Napište skript, který změří intenzitu u všech /a:/ ležících před /m n ň/, v 10 a 90 % jeho trvání.

11) Napište skript, který změří průměrnou intenzitu všech iniciálních hlásek (ležících po pauze).

12) Napište skript, který vypíše průměrnou F0 z prostřední poloviny každé hlásky. Pro převod na objekt Pitch použijte příkaz To Pitch (ac)...

Zadání

13) Najděte automaticky rozsah časů, ve kterém se v Milánkovi nachází slovo zeptala.

Projděte tento interval s krokem 5 ms, z každého úseku vypočítejte výkon (power).

Z tohoto výkonu vypočtěte hodnotu v dB pomocí vztahu vykondB = 10*log10(vykon)

Hodnoty vypište ve formátu dvou sloupců: čas (3 desetinná místa) tabulátor výkon (2 desetinná místa).

Výstup okna Info zkopírujte pomocí schránky do svého oblíbeného programu a vytvořte graf (pozor na desetinné tečky/čárky v číslech).

Když v Praatu v editaci zvuku zapnete Intesity -> Show Intensity, odpovídají si průběhy?

Konec