Velký průzkum kvality menz

Vypracoval: Tomáš Bořil, 18. 11. 2015.

Zadání

Jste společným ředitelem tří menz jedné univerzity a máte podezření, že kvalita se výrazně liší. Provedl se proto v rámci jednoho týdne velký průzkum, kterého se zúčastnilo značné množství dotázaných studentů. Za úkol měli hodnotit známkou 1 až 5 (jako ve škole), jak byli spokojeni s hlavním jídlem a polévkou (pokud si ji vzali).

Od podřízených pracovníků se Vám do ruky dostala ne zcela přehledná tabulka (i když jejím tvůrcům připadala v době přípravy připadala naprosto skvělá), a proto ji bude lepší zpracovat odborně, což jistě zvládnete nejlépe právě Vy.

Je zřejmé, že v řádcích je identifikační číslo jednotlivých studentů (kvůli anonymitě), sloupce odpovídají kombinaci ve tvaru TypJídla_ČísloMenzy_Den. Student si vždy daný den zvolil náhodně jednu menzu (pokud to vůbec stíhal) a zde pak hodnotil. Z toho důvodu je mnoho políček prázdných.

Úkoly

Vypracujte stručný a přehledný report ve formátu R Markdown (výstupem je .html stránka), který vyřeší následující problémy. Mělo by být zřejmé, jakými příkazy jste k výsledkům dospěli, aby je mohl případně někdo překontrolovat.

 1. Načtěte tabulku ze souboru.
library(readxl)
data <- read_excel("menzy_pruzkum.xlsx")
 1. Aby se dalo s daty dobře pracovat, převeďte je nejdříve do Tidy Data formátu.
library(tidyr)
library(dplyr)
tidy <- data %>% gather(typ_menza_den, známka, -c(osobaID, pohlavi), na.rm = TRUE) %>% 
  separate(typ_menza_den, c("typ", "menza", "den"))

tidy$den <- factor(tidy$den, ordered = TRUE, levels = c("po", "út", "st", "čt", "pá"))
tidy
## Source: local data frame [3,462 x 6]
## 
##  osobaID pohlavi   typ menza  den známka
##   (dbl)  (chr)  (chr) (chr) (fctr) (dbl)
## 1    1  žena polévka   1   po   1
## 2    7  žena polévka   1   po   3
## 3    15  žena polévka   1   po   2
## 4    21  žena polévka   1   po   1
## 5    22  žena polévka   1   po   2
## 6    23  žena polévka   1   po   2
## 7    24  žena polévka   1   po   1
## 8    26   muž polévka   1   po   2
## 9    30  žena polévka   1   po   2
## 10   35  žena polévka   1   po   3
## ..   ...   ...   ...  ...  ...  ...
# tidy <- tidy[complete.cases(tidy), ]
 1. Kolik studentů se aktivně zúčastnilo průzkumu (tedy navštívilo alespoň jednu menzu)? A kolik z toho bylo žen a kolik mužů?
tidy %>% summarise(pocet = n_distinct(osobaID))  # totéž, co length(unique(tidy$osobaID))
## Source: local data frame [1 x 1]
## 
##  pocet
##  (int)
## 1  498
tidy %>% group_by(pohlavi) %>% summarise(počet = n_distinct(osobaID))
## Source: local data frame [2 x 2]
## 
##  pohlavi počet
##   (chr) (int)
## 1   muž  195
## 2  žena  303
 1. Určete počty (muži vs. ženy) pro každý den v týdnu zvlášť.
tidy %>% group_by(den, pohlavi) %>% summarise(pocet = n_distinct(osobaID))
## Source: local data frame [10 x 3]
## Groups: den [?]
## 
##    den pohlavi pocet
##  (fctr)  (chr) (int)
## 1   po   muž  131
## 2   po  žena  212
## 3   út   muž  136
## 4   út  žena  214
## 5   st   muž  140
## 6   st  žena  217
## 7   čt   muž  144
## 8   čt  žena  213
## 9   pá   muž  148
## 10   pá  žena  220
 1. Jaké je průměrné hodnocení hlavních jídel jednotlivých 3 menz za celý týden?
tidy %>% filter(typ == "hlavní") %>% group_by(menza) %>% summarise(hlavni = mean(známka))
## Source: local data frame [3 x 2]
## 
##  menza  hlavni
##  (chr)  (dbl)
## 1   1 1.757216
## 2   2 1.812092
## 3   3 2.851916
 1. Jaké je průměrné hodnocení polévek jednotlivých 3 menz za celý týden?
tidy %>% filter(typ == "polévka") %>% group_by(menza) %>% summarise(hlavni = mean(známka))
## Source: local data frame [3 x 2]
## 
##  menza  hlavni
##  (chr)  (dbl)
## 1   1 1.958855
## 2   2 1.200692
## 3   3 3.167273
 1. Rozdělte předchozí 2 otázky podle pohlaví.
tidy %>% filter(typ == "hlavní") %>% group_by(menza, pohlavi) %>% summarise(hlavni = mean(známka))
## Source: local data frame [6 x 3]
## Groups: menza [?]
## 
##  menza pohlavi  hlavni
##  (chr)  (chr)  (dbl)
## 1   1   muž 1.777778
## 2   1  žena 1.744505
## 3   2   muž 1.728745
## 4   2  žena 1.868493
## 5   3   muž 2.859031
## 6   3  žena 2.847262
tidy %>% filter(typ == "polévka") %>% group_by(menza, pohlavi) %>% summarise(hlavni = mean(známka))
## Source: local data frame [6 x 3]
## Groups: menza [?]
## 
##  menza pohlavi  hlavni
##  (chr)  (chr)  (dbl)
## 1   1   muž 1.967442
## 2   1  žena 1.953488
## 3   2   muž 1.240343
## 4   2  žena 1.173913
## 5   3   muž 3.142857
## 6   3  žena 3.183183
 1. Jaké bylo průměrné hodnocení hlavních jídel každé menzy v jednotlivé dny? A počet hodnotících?
tidy %>% filter(typ == "hlavní") %>% group_by(menza, den) %>%
  summarise(hlavni = mean(známka), pocet = n_distinct(osobaID))
## Source: local data frame [15 x 4]
## Groups: menza [?]
## 
##  menza  den  hlavni pocet
##  (chr) (fctr)  (dbl) (int)
## 1   1   po 2.033898  118
## 2   1   út 2.117647  119
## 3   1   st 2.445378  119
## 4   1   čt 1.026087  115
## 5   1   pá 1.135593  118
## 6   2   po 1.071429  112
## 7   2   út 2.515873  126
## 8   2   st 2.394737  114
## 9   2   čt 1.079137  139
## 10   2   pá 2.057851  121
## 11   3   po 1.929204  113
## 12   3   út 4.057143  105
## 13   3   st 2.782258  124
## 14   3   čt 2.689320  103
## 15   3   pá 2.875969  129
 1. A to samé pro polévky?
tidy %>% filter(typ == "polévka") %>% group_by(menza, den) %>%
  summarise(hlavni = mean(známka), pocet = n_distinct(osobaID))
## Source: local data frame [15 x 4]
## Groups: menza [?]
## 
##  menza  den  hlavni pocet
##  (chr) (fctr)  (dbl) (int)
## 1   1   po 2.052632  114
## 2   1   út 2.637931  116
## 3   1   st 1.625000  112
## 4   1   čt 1.438095  105
## 5   1   pá 1.982143  112
## 6   2   po 1.361905  105
## 7   2   út 1.025210  119
## 8   2   st 1.112150  107
## 9   2   čt 1.135338  133
## 10   2   pá 1.394737  114
## 11   3   po 4.376147  109
## 12   3   út 2.887755  98
## 13   3   st 3.173554  121
## 14   3   čt 2.383838  99
## 15   3   pá 2.943089  123
 1. Pomocí např. houslových grafů (geom_violin) znázorněte souhrnné hodnocení jednotlivých menz v jednotlivých dnech. V grafu přehledně oddělte hlavní jídla od polévek.
library(ggplot2)

tidy$pohlavi <- factor(tidy$pohlavi)
tidy$typ <- factor(tidy$typ)
tidy$menza <- factor(tidy$menza)

str(tidy) # kontrola
## Classes 'tbl_df', 'tbl' and 'data.frame':  3462 obs. of 6 variables:
## $ osobaID: num 1 7 15 21 22 23 24 26 30 35 ...
## $ pohlavi: Factor w/ 2 levels "muž","žena": 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 ...
## $ typ  : Factor w/ 2 levels "hlavní","polévka": 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
## $ menza : Factor w/ 3 levels "1","2","3": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ den  : Ord.factor w/ 5 levels "po"<"út"<"st"<..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ známka : num 1 3 2 1 2 2 1 2 2 3 ...

Běžný zápis v ggplot2 je trochu pozpátku, nejdříve řeknete, s jakými daty chcete pracovat a co kam nastrkat, a teprve pak volíte typ grafu.

Minimální provedení bych viděl např. takto. Pracujeme s daty “tabulka” a minimální estetika (aes) je, ať na x-ovou osu dá dny, na y-ovou hodnocení.

ggplot(data = tidy, aes(x = den, y = známka)) +
  geom_violin()

Možná by se nám líbilo barevně oddělit chod. To uděláme přidáním dalšího požadavku do estetiky.

ggplot(data = tidy, aes(x = den, y = známka, fill = typ)) +
  geom_violin()

To máme pořád ale všechny tři menzy v jednom. Tak co to rozdělit do samostatných panelů podle menzy? Přičteme další požadavek.

ggplot(data = tidy, aes(x = den, y = známka, fill = typ)) +
  geom_violin() +
  facet_grid(menza ~ .)

Jiná možnost konfigurace.

ggplot(data = tidy, aes(x = menza, y = známka, fill = menza)) +
  facet_grid(typ ~ den) +
  geom_violin()

Krabicové grafy nedopadnou moc dobře, příliš málo jedinečných diskrétních hodnot.

ggplot(data = tidy, aes(x = den, y = známka, fill = menza, color = menza)) +
  facet_grid(typ ~ .) +
  geom_boxplot()

Střední hodnota a odhad intervalu spolehlivosti jejího odhadu. Takto je to asi nepřehlednější pro tento typ dat.

ggplot(data = tidy, aes(x = den, y = známka, color = menza, group = menza)) +
  facet_grid(typ ~ .) +
  stat_summary(fun.y = mean, geom = "line") +
  stat_summary(fun.data = mean_cl_boot, geom = "errorbar", width = 0.3)

  # stat_summary(fun.data = mean_cl_boot, geom = "pointrange")

Ještě pokus s “histogramem”, ale není to moc přehledné.

tidy$známka <- factor(tidy$známka)
ggplot(data = tidy, aes(x = známka, fill = menza)) +
 geom_bar(position = "dodge") + 
 facet_grid(den ~ typ)